Flexovit / Norton

Smergelb 050x25000mm Gr600

7.455 kr.
FL63642534757
Uppselt

Flexovit / Norton

Smergelb 100x50000mm Gr100

24.799 kr.
FL63642531854

Smergelpappír-rúllur

Smergelb 100x50000mm Gr120

21.332 kr.
FL63642531855
Uppselt

Flexovit / Norton

Smergelb 100x50000mm Gr150

25.295 kr.
FL63642545861

Smergelpappír-rúllur

Smergelb 100x50000mm Gr180

28.418 kr.
FL63642531856

Flexovit / Norton

Smergelb 100x50000mm Gr240

22.919 kr.
FL63642531857

Smergelpappír-rúllur

Smergelb 100x50000mm Gr80

30.229 kr.
FL63642531852

Smergelpappír-rúllur

Smergelb 38x25000mm GR100

8.477 kr.
FL63642512993

Smergelpappír-rúllur

Smergelb 38x25000mm GR120

9.290 kr.
FL63642512994
Uppselt

Smergelpappír-rúllur

Smergelb 38x25000mm GR150

7.679 kr.
FL63642512995

Smergelpappír-rúllur

Smergelb 38x25000mm GR180

7.491 kr.
FL63642512996

Flexovit / Norton

Smergelb 38x25000mm GR220

8.764 kr.
FL63642512997

Smergelpappír-rúllur

Smergelb 38x25000mm GR240

6.614 kr.
FL63642512998

Smergelpappír-rúllur

Smergelb 38x25000mm GR320

8.160 kr.
FL63642559092
Uppselt

Flexovit / Norton

Smergelb 38x25000mm GR40

13.176 kr.
FL63642570216

Smergelpappír-rúllur

Smergelb 38x25000mm GR400

8.201 kr.
FL63642570213

Flexovit / Norton

Smergelb 38x25000mm Gr50

10.824 kr.
FL63642559129

Flexovit / Norton

Smergelb 38x25000mm GR60

8.963 kr.
FL63642515525

Smergelpappír-rúllur

Smergelb 38x25000mm GR80

7.708 kr.
FL63642512992

Smergelpappír-rúllur

Smergelb 50x50m.GR800

19.921 kr.
FL66261165890